fbpx
Besplatnu isporuku možete ostvariti za svaku kupovinu u iznosu preko 5,000rsd

Pravilnik o rešavanju reklamacija

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013), direktor Supermama doo
Bulevar Mihajla Pupina 165b, Beograd (u daljem tekstu Supermama online prodavnica), dana 6.1.2022. godine donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA I NAČINU I POSTUPKU REŠAVANJA REKLAMACIJA NA ROBU KUPLJENU PREKO INTERNETA

Ovim pravilnikom uređuju se način i postupak rešavanja reklamacija potrošača na nedostatke prodatog proizvoda putem internet prezentacije

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Supermama online prodavnica prodaje robu na malo potrošačima putem interneta na način da vodi računa o pravu potrošača na zaštitu i da prodaju obezbedi pod jednakim uslovima na tržištu za sve potrošače.

Član 2

Supermama online prodavnica prilikom prodaje robe putem interneta ne sme vršiti diskriminaciju potrošača na neki od načina predviđenih odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 3.

Potrošač u smislu ovog Pravilnika koji uživa pravo na zaštitu i koji ima pravo na reklamaciju jeste svako fizičko lice koje kupuje robu za lične potrebe, a pod uslovima i rokovima propisanim odgovarajućim Zakonom kao i ovim Pravilnikom.

II PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA

Član 4.

Potrošač ima pravo da kod Supermama online prodavnice obavlja kupovinu robe da bi zadovoljio osnovne potrebe, ima pravo na bezbednost; pravo na pravnu sigurnost i zaštitu, pravo na obaveštenost – raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe; pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe koju prodaje, osnovnim osobinama robe prema deklaraciji za svaku pojedinačnu robu, pravo na izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim propisima.

Član 5.

Potrošač ima pravo na reklamaciju robe kupljene putem interneta na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima.
Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da dostavi bilo kakav dokaz o realizovanoj kupovini preko internet sajta Supermama (broj porudžbine, račun itd.)

Član 6.

Potrošač nema pravo na reklamciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema nikakav dokaz da je proizvod kupljen preko internet sajta Supermama online prodavnice.

Član 7.

Potrošač ima pravo da od Supermama online prodavnice dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaća po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji uređuju oblast trgovine na malo.

III OBAVEZE SUPERMAMA ONLINE PRODAVNICE

Član 8.

Obaveza Supermama online prodavnice je da potrošaču za kupljenu robu preko internet sajta Supermama.rs izda račun sa svim propisanim elementima.

Član 9.

Supermama online prodavnica vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost potrošača, kao i da vrši prodaju na način da se zaštite ekonomski interesi potrošača.

Član 10.

Supermama online prodavnica prodaju ne sme uslovljavati na način da prodaju jedne vrste robe veže prodajom druge vrste robe.

Član 11.

Supermama online prodavnica ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune, neosnovane, nejasne ili dvosmislene informacije ili prećutkivati podatke o stvarnim svojstvima i karakteristikama robe.

IV POSTUPAK REKLAMACIJE

Član 12.

Potrošač reklamaciju na robu kupljenu preko internet sajta Supermama.rs može izvršiti pisanim putem, elektronskim putem (elektronske pošte) isključivo uz dostavu dokaza o kupovini.
Supermama online prodavnica je dužna da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Supermama online prodavnice na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana.
Ukoliko Supermama online prodavnica iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužna je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
Potrošač koji je obavestio Haakaa online prodavnicu o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od Supermama online prodavnice da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor tj.da traži povraćaj novca.

Član 13.

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem internet sajta Supermama.rs, potpisivanjem izjave o odustanku koja je dostupna na internet sajtu Supermama.rs, odakle je potrošač može preuzeti. Izjava o odustanku biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana, (bez navođenja razloga i dodatnih troškova) od dana prijema robe.
Supermama online prodavnica je dužna da izvrši povraćaj uplata koje je primila od potrošača, u roku od 14 dana od dana kada je primila izjavu o odustanku od ugovora .
Potrošač je dužan da vrati robu online prodavnici Supermama bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Izjavu o odustanku.

Izuzetak od prava na odustanak od ugovora:

Roba koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otvorena nakon isporuke odnosno kojoj je uklonjena sigurnosna nalepnica.

Član 14.

Supermama online prodavnica je odgovorna za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.
Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti i otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Član 15.

Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.

Član 16.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda ili nepravilno održavanje robe.

Član 17.

Osoba ovlašćena za prijem reklamacija prilikom prijema reklamacije od strane potrošača koji je robu kupio preko internet sajta Supermama.rs, u evidenciji o primljenim reklamacijama unosi sledeće podatke i izdaje reklamacioni list potrošaču sa sledećim podacima:

 • O podnosiocu i datumu prijema reklamacije
 • Podatke o robi ( naziv, šifra artikla, cena)
 • Kratak opis nesaobraznosti i zahteva iz reklamacije
 • Datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije
 • Odluku o odgovoru potrošaču
 • Datum dostavljanja te odluke
 • Ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač
 • Načinu i datumu rešavanja reklamacije
 • Kao i informacije o produženju roka za rešavanje reklamacije.

Član 18.

Reklamacija se podnosi elektronskim putem slanjem na adresu [email protected].
Osoba ovlašćena za prijem reklamacija sve podakte o prispelim reklamacijama, kao i načinu njihovog razrešenja unosi u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi elektronski.
Osoba ovlašćena za prijem reklamacija je dužna da primi reklamaciju i istu odmah prosledi Osobi odgovornoj za REŠAVANJE reklamacija koja odlučuje o reklamaciji radi daljeg vođenja postupka.
Osoba odgovorna za rešavanje reklamacija o reklamaciji odlučuje odmah a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije.
O odluci o reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja elektronskim putem.

Član 19.

Transportni troškovi koji nastanu po osnovi reklamacije padaju na teret Supermama online prodavnice.

Član 20.

Prispelu reklamaciju pregleda Osoba odgovorna za rešavanje reklamacija, koja donosi odluku o osnovanosti reklamacije odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

Član 21.

Osoba odgovorna za rešavanje reklamacija može doneti odluku:
1. Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca ili
2. Da se kupljena roba zameni novom ili sličnom ili
3. Da se vrati plaćeni iznos potrošaču prema fisklanom isečku

Član 22.

Reklamacijama podleže i roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama.

V OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI

Član 23.

Ukoliko dođe do spora preko nadležnog suda ili spor bude pokrenut na osnovu prijave nadležnog inspektora zbog nepravilnog i neblagovremenog postupka prema potrošaču, odgovorna lica u smislu ovog Pravilnika su: Osoba ovlašćena za rešavanje reklamacija i Supermama online prodavnice.

VI OSTALE ODREDBE

Član 24.

Komisija je dužna da vodi evidenciju za svaku reklamaciju, po svim elementima za svaki mesec i istu dostavlja nadležnoj službi.

Član 25.

Rešene reklamacije, za koje je izdat novi proizvod, odnosno dat nalog za povraćaj kupovnog iznosa, dostavljaju se sa odgovarajućim razduženjima prodavnici.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

Potrošač mora biti obavešten o obimu, uslovima i načinu reklamacije robe koju je kupio preko internet sajta Supermama.rs, kao i gde i kome se podnosi reklamacija i ostalim odredbama Pravilnika.

Član 27.
Izmene i dopune Pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje.
Na sve što nije posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odrdbe Zakon o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Član 28.

Pravilinik se primenjuje počev od 6.1.2022.godine
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165b.

PRAVO NA ODUSTAJANJE

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obaveštavamo vas o sledećem:
Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: [email protected] ili na adresu firme:

Supermama doo
Bulevar Mihajla Pupina 165b, Beograd
MB 21497622
PIB 111532448

 

 • Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata Supermama online prodavnici u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača , odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.
 • Odustajanjem od ugovora potrošač se oslobađa svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.
 • Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac – izjava o odustanku od ugovora.
 • Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.
 • Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Supermama online prodavnici
 • Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora , smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.
 • Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje preko internet sajta, Supermama online prodavnica je dužna da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučila potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao Supermama online prodavnici, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.
 • Potrošač je dužan da vrati robu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- Izjavu o odustanku od ugovra.
 • Obrazac Izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.
logo-footer
Pridružite se Supermama online zajednici! Čekaju vas saveti, trikovi, recepti i podrška na čarobnom putu odgajanja beba i dece. Tagujte nas da se zajedno divimo majčinstvu uz Supermamu!
Prijavite se na newsletter